Система сертификационных уровней владения русским языком

С2 – Mastery

Уровень носителя языка

С1 – Effective operational proficiency

Уровень компетентного владения

В2 – Vantage

Постпороговый уровень

В1 – Threshold

Пороговый уровень

А2 – Waystage

Предпороговый (базовый) уровень

А1 – Breakthrough

Элементарный уровень

 

 

 

 

 

 

A1 Уровень Элементарного Общения (Breakthrough Level)

Кандидат может устанавливать и поддерживать социальные контакты в стандартных ситуациях повседневной жизни; владеет минимумом языковых средств.

 

 Bu şəxs standart hallarda gündəlik həyatda sosial əlaqə saxlya bilir. Çox kiçik söz ehtiyatı var.

 

A2 Предпороговый (базовый) Уровень (Waystage Level)

Кандидат может решать практические задачи в стандартных ситуациях повседневной жизни, устанавливать и поддерживать межличностные контакты; владеет типовыми языковыми средствами.

 

Şəxs adi məsələləri həll edə bilir gündəlik standart həyatda şəxsi məsələləri danışa bilir. tipik dil xüsusiyyətləri var. 

 

В1 Пороговый Уровень (Threshold Level)

Кандидат может решать практические задачи в типичных ситуациях повседневной жизни(в том числе в профессиональной и учебной сферах), поддерживать социально-деловое взаимодействие. Кандидат владеет основами русской языковой системы.

 

Şəxs praktik məsələləri həll edə bilir tipik həyat hallarında. Həmçinin təhsil və profesional hallarda. Profisional iş münasibətləri daşıyır. Şəxs əsas rus dil sistemini bilir.

B2 Постпороговый Уровень (Vantage Level)

Кандидат может решать задачи социально-делового и межличностного взаимодействия, свободно понимать информацию из СМИ; пользоваться различными стилями языка.

 

Şəxs sosial iş və qarşılıqlı əlaqələr məsələlərini həll edə bilir asanlıqla media informasiyalalrını istifadə edə və başa düşə bilir. Dilin müxtəlif üslublarından istifadə edir.

 

 

 

СУровень Компетентного Владения (Effective operational proficiency Level)

Кандидат может свободно решать задачи в типичных ситуациях в социально-бытовой, социокультурной и профессиональной сферах общения, пользуясь средствами русского языка разных стилей речи и распознавая скрытые компоненты значений. Кандидат может говорить без подготовки в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений, и активно участвовать в полемическом общении.

Şəxs asanlıqla tipik hadisələrdə sosial məişət sosial mədəni profesional danışıq sahələrində dilin müxtəlif üslublarından və mənalarından istifadə edir.  Şəxs hazırlaşmadan heç bir çətinlik çəkmədən  tez tez danışa bilir.

С2 Уровень Носителя Языка (Mastery Level)

Кандидат может легко понимать все услышанное и прочитанное, говорить на сложные темы спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений, а также письменно составлять связные тексты, опираясь на несколько устных и письменных источников, включая в свое изложение обоснования и пояснения к теме. Может вести преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность в сфере русского языка.

 

Şəxs asanlıqla eşitdiyi oxuduğu şeyləri anlayır çətin mövzularda xüsusi möhkəm səslə  dəqiq mənaları ifadə edərək həmçinin şifahi və yazılı mənbələrə əsaslanaraq mətnlər yaza bilir. Rus dilində dərs apara və ya elmi mülahisələr apara bilir.

Система сертификационных уровней владения русским языком

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top